POT DESCARREGAR-SE EL SEGÜENT DOCUMENT FENT CLIC AQUÍ

 

Les presents condicions generals de venda (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) seran aplicable per a tota compra efectuada per un internauta / persona física (d'ara endavant, el “CONSUMIDOR”) en el lloc web www.grusco.cat (d'ara endavant, el “LLOC WEB”) a AGRÍCOLA

DEL CAMP SANTA BARBARA *SCCL. inscrita en el *RIA 4340299

amb domicili social en *Passeig dels *escoles, 71, Santa Barbara. CP 43570 Tarragona. Espanya.

i amb NIF número F43329028 ,

Número de telèfon espanyol: +34 977 718 069,

fax +37 977 719 320,

email: grusco@grusco.net, (d'ara endavant, el “VENEDOR”).

IMPORTANT

Tot comanda realitzada en el LLOC WEB implica obligatòriament l'acceptació sense reserves per part del Consumidor de les presents condicions generals.

Document actualitzat a 14/06/2021. Versió del document 1.0

 

Article 1. Definicions

Els termes emprats a continuació tenen, en les presents Condicions Generals, el següent significat:

             « Consumidor» : fa referència al *co-contractant del VENEDOR, que garanteix tenir la qualitat de consumidor tal com és definida pel dret i la jurisprudència espanyola. A aquest efecte, es preveu expressament que el Consumidor actua al marge de qualsevol activitat usual o comercial. Com a tal, s'estableix expressament que aquest Consumidor actua fora de qualsevol activitat habitual o comercial.

             « LLIURAMENT » : fa referència al primer lliurament dels PRODUCTES encarregats pel Consumidor a l'adreça de lliurament indicat en la comanda.

             « PRODUCTES » : fa referència al conjunt de productes disponibles en el LLOC WEB.

             « TERRITORI » : fa referència a ESPANYA.

Article 2. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen la venda per part del VENEDOR als seus *CONSUMIDORS dels PRODUCTES.

El CONSUMIDOR és informat clarament i reconeix que el LLOC WEB es dirigeix a consumidors i que els professionals han de contactar al servei comercial del VENEDOR per a poder beneficiar-se de condicions contractuals específiques.

Si el CONSUMIDOR no accepta els presents termes i condicions, li preguem que s'abstingui de continuar usant el nostre LLOC WEB.

Article 3. Acceptació de les condicions generals

El CONSUMIDOR es compromet a llegir atentament les presents Condicions Generals i les accepta, abans de conducta al pagament de la comanda dels PRODUCTES realitzats en el LLOC WEB.

Les presents Condicions Generals estan inserides en la part inferior de cada pàgina del LLOC WEB per mitjà d'un enllaç i han de ser consultades abans de poder realitzar la comanda. Es convida al CONSUMIDOR a llegir atentament, descarregar i imprimir les Condicions Generals i a conservar una còpia.

El VENEDOR aconsella al CONSUMIDOR a llegir les Condicions Generals en el moment de realitzar una nova comanda, sent l'última versió de les mateixes aplicables a cadascun d'ells.

Clicant sobre el primer botó per a realitzar la comanda i sobre el segon per a confirmar el mateix, el CONSUMIDOR reconeix haver llegit, comprès i acceptat les Condicions Generals sense limitacions ni condicions.

Article 4. Compra de productes en el LLOC WEB

Per a poder comprar qualsevol PRODUCTE, el CONSUMIDOR haurà de ser major de 18 anys i disposar de capacitat legal suficient o, si és menor, ser capaç de justificar el permís dels seus representants legals. Es convida al CONSUMIDOR a facilitar les informacions necessàries per a identificar-lo, completant el formulari disponible en el LLOC WEB. El signe () apareixerà sempre que no s'emplenin els camps obligatoris que han de ser emplenats perquè la comanda del CONSUMIDOR sigui processat pel VENEDOR. El CONSUMIDOR pot verificar en el LLOC WEB l'estatus de la seva comanda. El seguiment del LLIURAMENT, pot, en el seu cas, ser efectuat o en línia d'uns certs transportistes. El CONSUMIDOR pot igualment contactar amb el servei comercial del VENEDOR en tot moment per correu electrònic, utilitzant l'adreça grusco@grusco.*net, a fi d'obtenir informacions sobre l'estatus de la seva comanda.

Les informacions que el CONSUMIDOR faciliti al VENEDOR en el moment de realització de la comanda han de ser completes, exactes i actualitzades. El VENEDOR es reserva el dret a sol·licitar al CONSUMIDOR que confirmi, per qualsevol mitjà apropiat, la seva identitat, la seva elegibilitat i les informacions comunicades.

Article 5. Comandes

 Article 5.1 Característiques dels PRODUCTES

El VENEDOR s'esforçarà per a presentar el més clar possible les principals característiques dels PRODUCTES (sobre els fitxers d'informació disponibles en el LLOC WEB) i les informacions obligatòries que el CONSUMIDOR hagi de rebre en virtut del dret aplicable.

El CONSUMIDOR es compromet a llegir atentament aquestes informacions abans de realitzar una comanda en el LLOC WEB.

El VENEDOR es reserva el dret de modificar la selecció de PRODUCTES disponibles en el LLOC WEB, especialment en funció dels problemes que tingui en relació amb els seus proveïdors.

 

 

 

 Article 5.2. Procediment de comanda

Les comandes de PRODUCTES es realitzen directament en el LLOC WEB. Per a efectuar una comanda, el CONSUMIDOR ha de seguir els passos descrits a continuació (no obstant això, en funció del navegador utilitzat pel Consumidor, aquests poden variar lleugerament).

 5.2.1. Selecció dels PRODUCTES i opcions de compra.

El CONSUMIDOR haurà de seleccionar el/els PRODUCTE(s) de la seva elecció, clicant sobre el/els PRODUCTE(s) triat(s) i triant les característiques i les quantitats desitjades. Una vegada el PRODUCTE hagi estat seleccionat, el PRODUCTE quedarà guardat en la cistella de compra del CONSUMIDOR. Aquest últim podrà, a continuació, afegir quants PRODUCTES addicionals desitgi.

 5.2.2. Comandes

Una vegada els PRODUCTES hagin estat seleccionats i guardats en la seva cistella, el CONSUMIDOR haurà de clicar sobre la cistella i verificar que el contingut de la seva comanda sigui correcte. Si el CONSUMIDOR no l'ha fet encara a continuació, serà convidat a identificar-se o inscriure's.

Una vegada que el CONSUMIDOR hagi validat el contingut de la cistella i que s'hagi identificat/inscrit, li apareixerà un formulari en línia completat automàticament i recapitulant el preu, les taxes aplicables i, en el seu cas, les despeses de lliurament.

Es convida al CONSUMIDOR a verificar el contingut de la seva comanda (inclusivament la quantitat, les característiques i les referències dels PRODUCTES sol·licitats, l'adreça de facturació, el mitjà de pagament i el preu) abans de validar el seu contingut.

El CONSUMIDOR pot seguidament procedir al pagament dels PRODUCTES seguint les instruccions previstes en el LLOC WEB i facilitar totes les informacions necessàries per a la facturació i el LLIURAMENT dels PRODUCTES. Respecte als PRODUCTES amb diferents opcions disponibles, les seves referències específiques apareixen quan les opcions correctes han estat seleccionades. Les comandes realitzades han de comprendre totes les informacions necessàries per al bon tractament de la comanda.

El CONSUMIDOR deu igualment seleccionar la manera de lliurament escollida.

 5.2.3. Justificant de recepció

Una vegada realitzades totes les etapes descrites anteriorment, apareixerà en el LLOC WEB una amb la finalitat de manifestar justificant de recepció de la comanda del CONSUMIDOR. Una còpia del justificant de recepció de la comanda serà automàticament dirigida al CONSUMIDOR per correu electrònic, sempre que l'adreça de correu electrònic comunicada en el formulari sigui correcta.

El VENEDOR no enviarà cap confirmació de comanda per correu postal o telemàtic.

 

 

 

 

 5.2.4. Facturació

A través de la comanda, el CONSUMIDOR haurà d'atorgar les informacions necessàries per a la facturació (el signe () indicarà els camps obligatoris que hagin de ser emplenats perquè la comanda del CONSUMIDOR sigui tractat pel VENEDOR).

El CONSUMIDOR deurà així mateix indicar clarament totes les informacions relatives a la COMANDA, en particular l'adreça exacta del LLIURAMENT, així com qualsevol codi eventual d'accés a l'adreça de LLIURAMENT.

Ni el resguard de comanda que el CONSUMIDOR hagi realitzat en línia, ni el justificant de recepció de la comanda que el VENEDOR envia al CONSUMIDOR per correu electrònic constitueixen cap factura. Sigui com sigui la manera de comanda o de pagament utilitzat, el CONSUMIDOR rebrà l'original de la factura en el moment del LLIURAMENT dels PRODUCTES, a l'interior del paquet.

 5.3. Data de la comanda

La data de la comanda és la data en la qual el Consumidor realitza la compra. Els terminis assenyalats en el LLOC WEB no comencen a comptar fins a aquesta data.

 5.4. Preu

Per a tots els PRODUCTES, el CONSUMIDOR trobarà en el LLOC WEB els preus assenyalats en euros, impostos inclosos, així com les despeses de lliurament aplicables (en funció de l'adreça de LLIURAMENT indicat).

Els preus inclouen en particular l'impost de valor afegit (IVA) amb la taxa aplicable en la data de la comanda. Qualsevol modificació de la taxa podrà ser repercutida els PRODUCTES a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta.

El tipus aplicable de l'IVA s'expressarà en percentatge sobre el valor del PRODUCTE venut.

Els preus dels proveïdors del VENEDOR són susceptibles de ser modificats. En conseqüència, el preu indicat en el LLOC WEB pot canviar. Aquests poden igualment ser modificats en el cas d'ofertes o vendes especials.

Els preus aplicables seran els indicats en el LLOC WEB a data de realització de la comanda pel CONSUMIDOR.

 5.5. Disponibilitat de PRODUCTES.

El VENEDOR aplicarà una gestió d'estocs “just a temps”. En conseqüència, segons el cas, la disponibilitat de PRODUCTES dependrà de la seva existència en els estocs del VENEDOR.

El VENEDOR es compromet a complir amb les comandes rebudes amb reserva que els PRODUCTES estiguin disponibles.

La indisponibilitat d'un PRODUCTE figurarà en principi indicada en la pàgina del PRODUCTE en qüestió. Els *CONSUMIDORS podran ser així mateix ser informats de la reposició del PRODUCTE per part del VENEDOR.

En qualsevol cas, si la indisponibilitat no ha estat indicada en el moment de la comanda, el VENEDOR es compromet a informar sense dilacions al CONSUMIDOR, si el PRODUCTE no està disponible.

El VENEDOR pot, a petició del CONSUMIDOR:

Enviar tots els PRODUCTES conjuntament, a partir del moment en el qual els PRODUCTES no *stockados estiguin de nou disponibles.

Procedir a un va enviar parcial dels PRODUCTES disponibles en aquest moment, i enviar la resta de la comanda quan els altres ho estiguin, amb exprés esment relatiu a les despeses de transports suplementaris que podrien derivar-se.

Proposar un PRODUCTE alternatiu de qualitat i preu equivalents, acceptat pel CONSUMIDOR.

Si el CONSUMIDOR decideix anul·lar la seva comanda de PRODUCTES no disponibles, obtindrà el reemborsament de totes les sumes desemborsades per aquests PRODUCTES en trenta (30) dies després del seu pagament.

Article 6. Dret de desistiment

Les modalitats del dret de desistiment estan previstes en la “política de desistiment”, disponible en l'Annex 1 a aquestes Condicions Generals i accessible sota cada pàgina del LLOC WEB via enllaç.

Article 7. Pagament

 7.1. Mitjans de pagament

El CONSUMIDOR pot pagar els seus PRODUCTES en línia en el LLOC WEB seguint els mitjans proposats pel VENEDOR.

             Transferència bancària

El CONSUMIDOR garanteix al VENEDOR que posseeix totes les autoritzacions requerides per al mitjà de pagament triat.

El VENEDOR prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades transmeses en línia en el quadre del pagament en línia en el LLOC WEB.

Es precisa que totes les informacions relatives al pagament realitzades es transmeten al banc del LLOC WEB i no són tractades en el LLOC WEB.

 7.2. Data del pagament

El client haurà de realitzar el pagament en les 24 hores següents després de realitzar la compra. En cas contrari aquesta compra quedarà anul·lada.

Article 8. Prova i arxiu.

Tot contracte conclòs pel CONSUMIDOR corresponent a una comanda superior a 120 € (impostos inclosos) serà arxivat pel VENEDOR durant un termini de 5 anys.

El VENEDOR accepta arxivar les informacions amb la finalitat d'assegurar un seguiment de les operacions i de realitzar una còpia del contracte a demanda del CONSUMIDOR.

En cas de litigi, el VENEDOR tindrà la possibilitat de demostrar que el sistema de seguiment electrònic és fiable i garanteix la integritat de la transacció.

 

Article 9. Transmissió de la propietat.

El VENEDOR continua sent el propietari dels PRODUCTES lliurats fins al moment de rebre el pagament complet per part del CONSUMIDOR.

Article 10. Lliurament

Les modalitats de LLIURAMENT dels PRODUCTES són les previstes en la “política de lliurament” contemplat en l'Annex 2 de les presents Condicions Generals i accessible sota cada pàgina del LLOC WEB via enllaç.

Article 11. Embalatge

Els PRODUCTES seran embalats de conformitat amb la normativa de transport en vigor, amb la finalitat de garantir un màxim de protecció durant el LLIURAMENT. Els *CONSUMIDORS es comprometen a respectar les mateixes normes quan retornin els PRODUCTES de conformitat amb les condicions fixades en l'Annex 1 – Política de desistiment.

Article 12. Garanties.

 12.1. Garantia de conformitat.

El venedor lliurarà al client productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront d'ell de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Excepte prova en contra per part del client, s'entendran que els productes són conformes amb el contracte sempre que,

             S'ajustin a la a la descripció realitzada pel venedor i posseeixin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al client.

             Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

             Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l'hagi posat en coneixement del venedor en el moment de celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

             Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, en el seu cas, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o en l'etiquetatge.

El client haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de temps més breu possible, a la següent adreça d'e-mail grusco@grusco.cat, indicant les seves dades personals, dades relatives a la compra i causa de la no conformitat, sempre dins dels dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. L'incompliment d'aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, sent responsable el consumidor i usuari, no obstant això, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació caso que el client notifiqui al venedor una falta de conformitat respecte al producte lliurat.

En cas de no conformitat, el client tindrà opció a sol·licitar la substitució del producte per un altre de similars característiques, o per sol·licitar la rescissió del contracte.

Substitució. - En cas d'optar per un producte de preu inferior, el venedor abonarà la diferència entre el desemborsat i el preu del nou producte. Igual criteri s'aplicarà quan el client opti per un producte de preu superior, sent el client qui aboni la diferència al venedor. Seran gratuïts per al client les despeses d'enviament del nou producte. La substitució del producte es durà a terme en un termini no superior a 14 dies naturals a comptar des que el client comuniqui al venedor l'opció de substituir el producte, o en un termini no superior a 14 dies des que el producte torni a estar en estoc, en cas que no existissin existències. El venedor està obligat a lliurar al client que exerciti el seu dret a substitució, justificació documental del lliurament del nou producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l'exercici del dret. De la mateixa manera, juntament amb el producte substituït, el venedor lliurarà al client justificació documental del lliurament en la qual consti la data d'aquesta.

Rescissió. - En cas d'optar per la rescissió del contracte, s'estarà al que es disposa en l'article 6. Dret de desistiment.

Article 13. Responsabilitat

La responsabilitat del VENEDOR no podrà en cap cas establir-se en cas de no execució o mala execució de les obligacions contractuals imputables al CONSUMIDOR, a l'hora de dur a terme la seva comanda.

El VENEDOR no podrà ser responsable, o considerat com a incomplidor de les Condicions Generals, per tot retard o inexecució, quan la causa del retard o de la no execució està lligada a un cas de força major o a un cas fortuït tal com es defineix per la jurisprudència dels Tribunals espanyols.

Es precisa igualment que el VENEDOR no controla les pàgines webs que estan directament o indirectament lligats al LLOC WEB. En conseqüència, se li exclou, en la mesura del permès en Dret, de tota responsabilitat lligada a la informació que en elles són publicades. Els enllaços feia aquestes pàgines webs s'atorguen a títol merament indicatiu i no suposen cap garantia sobre el seu contingut.

Article 14. Dades personals

El venedor garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament en línia, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d'un servidor segur que protegeix les dades enfront d'intents de violació per tercers.

El venedor garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent a cada moment.

Totes les dades facilitades pels clients a Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, *SCCL, Responsable del Tractament de dades dels clients, seran inclosos en els sistemes de tractament de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, *SCCL número al *Registre de *Cooperatives de Catalunya 603, *Passeig dels *Escoles, 71, 43570 Santa Bàrbara, Tarragona, Espanya, CIF. F43329028, amb la finalitat de dur a terme un control de les operacions de compra i de les possibles incidències en aquestes, finalitats comptables, administratives i fiscals, així com publicitàries en el seu cas. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, i oposició/revocació, adjuntant document acreditatiu de la seva identitat, dirigint la seva petició a través del correu electrònic grusco@grusco.cat Podrà també presentar reclamació davant l'AEPD.

Article 15. Reclamacions

El VENEDOR posa a la disposició del CONSUMIDOR un “Servei telefònic al Consumidor” amb el número següent: +34 977 718 069 (telèfon de tarifació normal). Tota reclamació escrita del CONSUMIDOR haurà de ser transmesa a l'adreça següent:

Agrícola del Camp Santa Barbara.

*Passeig dels *escoles, 71,

43570 Santa Bàrbara

Tarragona, Espanya

També pot presentar la seva reclamació davant el correu grusco@grusco.cat

Article 16. Validesa de les Condicions Generals

Les presents condicions generals de contractació regiran en el moment de realitzar-se la compra per part del client. En conseqüència, serà responsabilitat del comprador, l'atenta lectura de les condicions generals de contractació, de manera que, si aquest no està d'acord amb les mateixes aquí disposades, haurà d'abstenir-se de realitzar la compra.

El venedor es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, sent aplicables aquelles condicions generals de contractació que estiguessin publicades en el moment de realitzar la compra.

Article 17. Competència i dret aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. El venedor i el client acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del client.

Com a alternativa a l'ordre jurisdiccional, el venedor i el comprador podran acordar sotmetre la controvèrsia generada al Sistema Arbitral de Consum, tal com disposa el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum

ANNEX 1

Política de desistiment:

La política de desistiment no és aplicable en els productes oferts en la web basant-se en el Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre en el seu article 103 punt e.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2

POLITICA DE LLIURAMENT

Zona de lliurament

Els PRODUCTES només poden ser lliurats en el TERRITORI. Sent impossible realitzar una comanda l'adreça de lliurament de la qual estigui situada fora d'aquest.

Els PRODUCTES seran expedits a la(s) adreça(és) de lliurament que el CONSUMIDOR indicarà en el procediment de comanda.

Termini d'enviament

El termini per a preparar una comanda i establir la factura, abans de l'enviament dels PRODUCTES en estoc serà de tres dies laborables. Aquests terminis seran entesos sense comptar caps de setmana i dies festius.

Un correu electrònic serà automàticament enviat al CONSUMIDOR en el moment de l'enviament dels PRODUCTES, a condició que l'adreça email donada en el moment de l'enviament del formulari sigui correcta.

En el transcurs del procés de comanda, el VENEDOR indicarà al CONSUMIDOR els terminis i les fórmules de va enviar possibles per als PRODUCTES comprats.

Els costos de va enviar seran calculats en funció de la manera de lliurament.

L'import d'aquests costos serà degut pel CONSUMIDOR en pagament diferent al dels PRODUCTES comprats.

Els detalls dels terminis i despeses de lliurament seran detallats en el LLOC WEB.

Modalitats de LLIURAMENT

El paquet serà lliurat al CONSUMIDOR després de la seva signatura i presentació del seu document d'identitat.

En cas d'absència, es donarà avís al CONSUMIDOR, perquè d'aquesta manera li permeti recollir el PRODUCTE en l'oficina de correu més pròxima.

Les modalitats de lliurament són:

Servei de missatgeria *ASM 24-72 hores

Servei de missatgeria *ASM 48 -72 hora

Aquest termini començarà a comptabilitzar-se una vegada la comanda aquest preparat.

Problemes de LLIURAMENT

La comanda serà lliurada mitjançant el transportista ASM.

Es precisa que els lliuraments seran realitzats com a màxim abans de trenta (30) dies. Mancant lliurament, el CONSUMIDOR haurà de requerir al VENEDOR el lliurament en un termini raonable i si no podrà rescindir el contracte.

 

El VENEDOR reemborsarà, sense retard excessiu a comptar des de la data de la recepció de la carta de rescissió, al CONSUMIDOR l'import total pagat pels PRODUCTES, impostos i despeses de lliurament inclusivament, pel mateix mitjà de pagament emprat pel CONSUMIDOR per a la compra dels PRODUCTES.

El VENEDOR serà responsable del lliurament del PRODUCTE al CONSUMIDOR. Cal recordar que el CONSUMIDOR disposa d'un termini de tres (3) dies per a notificar al transportista els danys en el producte. El CONSUMIDOR haurà de manar un correu electrònic al VENEDOR indicant els danys detectats i una fotografia dels mateixos a la següent adreça: grusco@grusco.cat

 

POT DESCARREGAR-SE EL SEGÜENT DOCUMENT FENT CLIC AQUÍ